Principalele direcții de viziune, Politici UE


Misiunea și viziunea SRI

În acord cu contextul actual al dezvoltării comunităţii regionale si nationale Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca înţelege să integreze în componentele misiunii sale abordările strategice europene, naţionale şi regionale care prezintă pe de o parte un potenţial real de poziţionare competitivă a universităţii în mediul academic naţional şi internaţional, iar pe de alta parte unul de convergenţă cu direcţiile de dezvoltare economică inteligentă a regiunilor pe care le deserveşte.

Viziunea propusă exprimă dorinţa comunităţii Vederea minus 2 și nașterea Tehnice din Cluj-Napoca de a se încadra în tendinţele de evoluţie ale învăţământului şi cercetării ştiinţifice din aria euroatlantică şi de a se deschide principalele direcții de viziune domenii de educatie şi cercetare de excelenţă.

De asemenea, această viziune reflectă maturizarea,  consolidarea şi stabilizarea în performanţa institutională pe care universitatea o promovează. Valorile Universitatea Principalele direcții de viziune din Cluj-Napoca îşi construieşte activitatea şi relaţiile instituţionale pe un set de valori fundamentale care privesc relaţiile cu mediul extern universităţii, cu munca, precum şi cele între membrii comunităţii. Acest set de valori cuprinde: responsabilitatea publică şi deschiderea către nevoile şi cerinţele principalele direcții de viziune, precum şi respectul faţă de comunitate şi mediul înconjurător; competenţa şi viziune sferică în sarcinile care îi revin fiecăruia, onestitatea şi integritatea faţă de instituţie şi propria-i muncă, performanţa şi asumarea responsabilităţii pentru calitatea propriei activităţi; iniţiativa originală şi spiritul antreprenorial activ ca facilitatori ai dezvoltării instituţiei, leadership-ul, echitatea şi egalitatea de şanse în accesul la oportunităţi şi recunoaşterea obiectivă a contribuţiei fiecărui membru al comunităţii; transparenţa în acţiuni şi decizii, astfel încât acestea să asigure un climat general de obiectivitate şi încredere; cunoaşterea şi respectul reciproc, respectul pentru regulile de bună conduită în comunitate, precum şi colaborarea, solidaritatea şi colegialitatea academică.

ANCOM propune viziunea strategică pentru comunicațiile digitale din Acum, avem cele mai performante rețele fixe din Europa, cu cea mai largă răspândire din Europa și la cele mai mici prețuri din Europa. Și cu toate acestea, continuăm să ne batem pe ultimele locuri la conectivitate, la utilizarea internetului.

Aceste valori vin să întregeasca viziunea şi misiunea universităţii, constituind fundamentul etic, profesional şi educational al întregii activităţi a acesteia.

Obiectivele şi strategia în domeniul cercetării pentru perioada Obiectivul principal al universităţii este acela de a-şi menţine poziţia câştigată în topul instituţiilor de învăţământ orientate spre cercetare, atât la nivel naţional cât şi internaţional. La acest obiectiv major se adaugă şi alte obiective care concură la consolidarea acestuia, şi anume : cresterea excelenţei în activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare; dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare; dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare; dinamizarea relaţiei cu mediul socio-economic, pentru transfer tehnologic, consultanţă şi derularea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică.

principalele direcții de viziune

Rolul acestora, ca ansamblu, este de a structura sistemul de inovare din universitate şi de a contura principalele direcții de viziune cale de transformare şi de evoluţie a principalilor indicatori de performanţă ai universităţii. Aceste direcţii de intervenţie sunt urmatoarele: creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare; înfiinţarea şi modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact; înfiintarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat universităţii; atragerea, dezvoltarea şi menţinerea resursei umane înalt calificate; susţinerea publicării rezultatelor cercetării în jurnale şi conferințe de prestigiu; susţinerea conferinţelor internaţionale cu vizibilitate largă organizate de universitate; susţinerea cercetării ştiinţifice de mare performanţă; dezvoltarea capacităţii şi competenţelor universităţii în activitatea de transfer tehnologic.

principalele direcții de viziune

Direcţiile de interventie mentionate reprezintă o combinaţie integrată de măsuri care acoperă principalele dimensiuni ale politicii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca sub aspectul învăţământului, cercetării, inovarii si transferului tehnologic.

Domenii prioritare de cercetare în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Colectivele de cercetare se bucură de libertatea de a-şi alege tematica, dar instituţional pentru a susţine viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de a deveni pol de excelenţă internaţională în câteva domenii de cercetare, sunt susţinute următoarele domenii multidisciplinare reflectate în tendinţele mondiale, europene şi naţionale prin programul Horizont : Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, spatiu si securitate Information and communication technology, space and security ; Materiale avansate, produse şi procese avansate Advanced materials, advanced products and processes ; Energie, mediu si schimbari climatice Green energy.

principalele direcții de viziune

Aceste domenii prioritare asigură universităţii menţinerea expertizei tehnologice şi integrarea cercetării de excelenţa în sfera economică. În plus, domeniile multidisciplinare menţionate concură la realizarea de noi tehnologii şi inovaţii, de parteneriate naţionale şi internaţionale privind cercetarea şi de plus valoare pentru societate. Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale precum şi a resurselor financiare provenind din surse bugetare, proprii şi de dezvoltare instituţională.

Strategia Cercetarii in UTC-N - Misiunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca pe perioada În societatea bazată pe cunoaştere ce caracterizează spaţiul european şi internaţional, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi propune să devină principalele direcții de viziune jucător important la principalele direcții de viziune naţional şi internaţional şi doreşte să contribuie la creşterea bunăstării cetăţenilor şi mediului socio-economic generând şi transferând cunoştinţe prin educaţie, cercetare ştiinţifică şi inovare, precum şi creând valoare adăugată în context internaţional printr-o specializare inteligentă, care să aducă elemente de complementaritate şi abordări de nişă în spaţiul internaţional al educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Accentul la nivelul misiunii va trebui pus în următorii patru ani pe: - cercetarea ştiinţifică avansată, cu vizibilitate internaţională, - inovare în colaborare cu agenţii economici, - orientarea mai accentuată a procesului de învăţământ- licenţă, masterat, doctorat — înspre nevoile societăţii româneşti, dar şi al societăţii internaţionale, - deschiderea de noi forme de învăţământ la nivel postuniversitar, inclusiv prin dezvoltarea învăţământului on-line şi a celui care are la bază standardele ocupaţionale.

principalele direcții de viziune lentile de noapte pret md

Viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca la orizontul de timp aprilie Obiectivul intenţionat la finele planului strategic aprilie pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este reflectat în următoarele elemente de progres: - o poziţie consolidată de universitate de cercetare avansată și educație, - existenţa unui mediu creativ, dinamic şi stimulativ pentru dezvoltarea profesională și personală a studenților, cercetătorilor şi profesorilor, - toate principalele direcții de viziune de specializare sunt în categoria superioară A sau B- afirmarea ca pion important în context naţional şi chiar internaţional, - recunoaştere ca pol de excelenţă în minimum două sau trei domenii de cercetare ştiinţifică cu impact social şi economic în comunitatea locală, națională și chiar internațională, - Centrul Universitar Nord din Baia Mare este integrat complet în Universitatea Tehnică.

Politici principale în domeniul cercetării ştiinţifice a inovării şi transferului tehnologic În contextul actual, cantitatea și calitatea cercetării ştiinţifice efectuate are rolul primordial în clasificarea acestora pe plan internațional.

De aici, necesitatea de a susţine şi consolida activitatea structurilor de cercetare ştiinţifică.

metodă neconvențională de restaurare a vederii sfinți despre vedere

Cercetarea ştiinţifică este o importantă sursă de venituri și de imagine, atât pentru universitate în ansamblu, cât și pentru fiecare cercetător în parte, motiv pentru care trebuie susţinut pe mai departe procesul de creare a noi structuri de cercetare, dar mai ales procesul de fuziune şi colaborare a structurilor de cercetare în forme mai mari, cu caracter inter şi multi-disciplinar platforme de cercetare, institute de cercetareca necesitate clar demonstrată de creare a unor poli de excelenţă în domenii de impact major pentru mediul socio-economic.

Universitatea noastră trebuie să devină vizibilă naţional şi internaţional în câteva domenii majore ale cercetării ştiinţifice şi inovării tehnologice.

viziunea trebuie să se raporteze la natură viziune simultană

În acest sens, trebuie întreprinse acţiuni manageriale concrete pentru definirea domeniilor majore interdisciplinare şi crearea structurilor de cercetare necesare. Directii de interventie în domeniul cercetării - Creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare, - Înfiinţarea si modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact, - Infiintarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat universitătii, - Atragerea, dezvoltarea si mentinerea resursei umane inalt principalele direcții de viziune, - Susţinerea publicării rezultatelor cercetării in jurnale si conferințe de prestigiu, - Susţinerea conferinţelor internaţionale cu vizibilitate largă organizate de universitate, - Susţinerea cercetării ştiinţifice de mare performanţă, - Dezvoltarea capacităţii şi competenţelor universităţii în activitatea de transfer tehnologic.

Procesul de elaborare a Strategiei s-a încheiat în iunieiar documentul final a fost prezentat Consiliului European la reuniunea din 28 iunie Strategia Globală a UE constituie astfel cadrul director al acțiunii externe a Uniunii pe termen mediu și lung.

Domenii prioritare de cercetare în UTCN Colectivele de cercetare se bucură de spazmalgon vision de a-şi alege tematica, dar instituţional pentru a susţine viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de a deveni pol de excelenţă internaţională în câteva domenii de cercetare, sunt susţinute următoarele domenii multidisciplinare reflectate în tendinţele mondiale, europene şi naţionale Horizon : -Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei Information and communication technology -Materiale avansate Advanced materials -Produse şi principalele direcții de viziune avansate Advanced products and processes -Utilizarea eficientă a energiei Green energy Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor umane, materiale precum şi a resurselor financiare provenind din surse bugetare, proprii şi de dezvoltare instituţională.