Ce înseamnă viziunea 06 și 07


  1. Когда и Патрик покинул их и за столом остались лишь обе пары и Элли, Макс наклонился вперед с игривой улыбкой на лице.
  2. Concedii medicale și indemnizatii de Asigurari sociale
  3. Examinarea vederii masculine

Descrierea funcţiei didactic auxiliare secretar în învăţământul preuniversitarI. ContextConform Legii Educaţiei Naţionale nr.

Secretarul trebuie să creeze condiţii optime pentru luarea deciziilor care reprezintă actul esenţial al conducerii.

În literatura de specialitate secretariatul este definit ca un nucleu grupare de funcţii şi respectiv persoane care ocupă aceste funcţii cu activităţi, atribuţii şi sarcini individuale complexe.

În acest context, secretarul şcolar desfăşoară activităţi administrative şi de secretariat în cadrul secretariatului instituţiilor de învăţământ preuniversitar: şcoli, licee, cluburi ale elevilor, CCD-uri, ISJ-uri din reţeaua învăţământului de stat sau particular.

AtribuţiiPrincipalele atribuţii care revin secretariatului în prezent sunt următoarele: prelucrarea informaţiilor, documentarea, funcţia de reprezentare, funcţia de filtru şi legătură pentru solicitări de contacte cu conducerea, funcţia de asistare directă a conducerii şcolii, gestionarea bazelor de date locale şi naţionale, întocmire şi elaborare acte de studiu.

În activitatea de secretariat şi în aceea a secretarilor predomină procesele informaţionale şi decizionale, informaţia oferind suportul pentru decizia managerială, iar comunicarea de informaţii şi decizii reprezentând o pondere importantă într-o instituţie. În proiectarea activităţilor şi pe parcursul desfăşurării acestora trebuie să ţină seamă de particularităţile instituţiei şi de specificitatea mediului social şi local, de posibilităţile materiale avute la dispoziţie şi de idealul de dezvoltare a societăţii româneşti şi europene.

ce înseamnă viziunea 06 și 07

Raportarea se va face atât la standardele naţionale cât şi la cele europene. Aşa cum sugerează toate cercetările din domeniu, pentru secretarul şcolar, sursa esenţială de derivare a competenţelor o reprezintă rolurile profesionale ale secretarilor şcolari.

Este recunoscut pe plan internaţional că, în prezent, secretarul îndeplineşte numeroase roluri profesionale. O listare succintă a acestora probează creşterea exigenţelor faţă de toate categoriile de secretari, precum şi a diversităţii şi complexităţii acestei funcţii.

  • Concedii medicale și indemnizații de Asigurări sociale Categoriile de persoane beneficiare de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, au dreptul, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă: A desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu - persoanele care au calitatea de angajat, precum si orice activitati dependente; B desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit.
  • Viziunea, strategia şi scopul nostru
  • STANDARD 06/07/ - Portal Legislativ
  • HG 06/07/ - Portal Legislativ
  • Просыпайся, Макс.
  • Exerciții pentru dezvoltarea atenției vizuale
  • Синий Доктор изо всех сил пытался утешить .

Secretariatul este considerat ca interfaţă a unei instituţii cu personalul angajat şi cu persoanele din afara instituţiei şi de asemenea, reprezintă în unele cazurio dublare a direcţiilor auxiliare, prin preluarea la nivelul compartimentului a atribuţiilor specifice. Astfel secretarul preia o serie de atribuţii privind personalul, activităţi administrative, activităţi de relaţii cu publicul.

Viziunea, strategia şi scopul nostru

Condiţii de accesConform Legii Educaţiei Naţionale nr. Calificarea de "secretar" are corespondent în toate statele europene şi poate desfăşură activitate în orice ţară din lume după echivalarea studiilor în ţara respectivă şi eventual parcurgerea programului şi promovarea evaluărilor stabilite, impuse pentru realizarea echivalării.

Rute de progresI. Competenţe necesare funcţiei de secretar în învăţământul preuniversitarAbordând cerinţele actuale ale acestei profesii, la modul general, se pot enumera: stăpânirea procedeelor de citire şi scriere rapidă, utilizarea calculatorului în editarea de text, gestionarea de baze de date locale şi naţionale, utilizarea celorlalte aparate de tratare a informaţiei şi comunicaţiei, cunoştinţe privind legislaţia specifică şi de politici educaţionale, cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale referitoare la evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor, posedarea şi aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii în domeniul învăţământului preuniversitar, cunoştinţe generale de statistică şi contabilitate, abilităţi de comunicare şi relaţionare cu elevii şi cu adulţii.

Procedura de decontare a sumelor catre angajatori

Această funcţie impune astfel, capacităţi de comunicare eficientă atât cu elevii cât şi cu profesorii dar şi cu factorii ierarhici superiori, partenerii economici şi sociali, precum şi cu familia, părinţii elevilor, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, ai ONG-urilor, asociaţiilor etc.

Trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului, şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţie a muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare îndeplinirii cu succes a activităţilor proprii şi ale instituţiei. Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactic auxiliară din învăţământul preuniversitar de secretar şcolar - debutant reprezintă un document care descrie harta competenţelor necesare desfăşurării activităţilor specifice, grupate în competenţe profesionale generale şi specifice, caracterizate prin descriptori de performanţă pentru nivelul de secretar debutant.

Procedura de decontare a sumelor către angajatori. Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai jos atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată. Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr. Copia declaraţiei D, Anexa 1 si 1. Cererea de recuperare va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente: - contul de bancă în care se va efectua plata, în cazul agenţilor economici sau contul de trezorerie în cazul instituţiilor bugetare; - numărul de telefon şi adresa de e-mail al angajatorului; - persoana de contact.

Ele constituie repere clare, de ordin calitativ, care descriu nivele minimale de performanţă ale exercitării funcţiei Competenţe generale1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor1.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea, securitatea în muncă şi PSI1. Aplicarea procedurilor de calitate în domeniul educaţional2. Competenţe specifice2. Proiectarea activităţii de secretariat2. Gestionarea informaţiilor aferente bazelor de date2. Evaluarea activităţii de secretariat2. Comunicarea instituţională2.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bacau

Integrarea TIC în activităţile de secretariat2. Dezvoltarea instituţional a scolii2. Asigurarea managementului carierei. Criteriile de realizare a competenţelor generale şi specifice descrise în standardul profesional de formare continuă de secretar sunt defalcate în Cunoştinţe, Abilităţi, Competenţe transversale referitoare la modalităţile de selectare a căilor şi mijloacelor ce vor fi utilizate în realizarea unor categorii de activităţi relevante.

Nevoia de formare a secretarului debutantRolul secretarului în învăţământul preuniversitar nu va putea fi eliminat şi nici diminuat din ecuaţia instituţiei de învăţământ, ba chiar se preconizează o schimbare de optică în ceea ce priveşte statutul şi intervenţia acestuia.

scăderea vederii cu conjunctivită legate de deficiențe de vedere

O mai bună pregătire a acestuia îi optimizează demersurile. Secretarul debutant este considerată persoana încadrată în această funcţie în primii 5 ani de la încadrarea sa şi ar trebui să deţină acele competenţe minimale care să-i permită şi să-i asigure îndeplinirea optimă a atribuţiilor ce-i revin, conform fişei postului. Acele competenţe ar trebui să determine în primul rând ca studiul individual, învăţarea continuă şi după ce acesta iese de pe băncile şcolii, să devină pentru secretarul debutant o necesitate a racordării sale la rapidele modificări din viaţa socială şi economică a societăţii, să-i permită să facă faţă cerinţelor unei societăţi dinamice, să aibă formate mecanisme de evaluare şi autoevaluare care să-l ajute în determinarea raportului optim dintre cerinţele sociale şi economice şi propriile capacităţi şi posibilităţi de realizare în această carieră şi în viaţă.

La articolul 6, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 3 La nivelul comunelor, atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o persoană special desemnată în acest scop de primar.

În condiţiile unei societăţi în continuă schimbare şi informatizare, învăţământul modern reclamă din partea secretarului debutant din învăţământul preuniversitar un dinamism sporit, o distributivitate extinsă faţă de problemele şcolii şi o ce înseamnă viziunea 06 și 07 rapidă la noile solicitări.

În economia procesului de învăţământ, epoca noilor tehnologii educaţionale găseşte secretarul într-o poziţie privilegiată: interfaţă a instituţiei de învăţământ atât cu proprii angajaţi, cât şi cu exteriorul şi, în acelaşi timp, o punte de legătură între toate compartimentele unei instituţii educaţionale.

Reforma sistemului de învăţământ românesc, trebuie să ducă la o mai bună pregătire profesională a secretarului debutant, cu dacă viziunea 10 mai ce înseamnă viziunea 06 și 07 cu cât LEN Art.

exerciții pentru ochi pentru întărirea vederii sfenoidită a vederii

În acest context, este necesară prezenţa compartimentului de pregătire şi formare continuă a secretarului debutant pe lista priorităţilor demersurilor reformatoare, unul dintre obiectivele sistemului de perfecţionare fiind dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul preuniversitar, astfel încât să se asigure un proces educaţional de calitate.

Formarea competenţelor pleacă atât de la dorinţa de a exercita profesia, cât şi de la experienţa de viaţă care poate pregăti individul într-o oarecare măsură, în acest scop. La începutul carierei, socializarea profesională modelează efectele formării iniţiale. Experienţa personală, confruntările cu alţi profesionişti şi formarea continuă, abordată ştiinţific prin programe acreditate de organele abilitate, cursuri şi stagii relevante, fac ca acele competenţe, cunoştinţe şi scheme de acţiune să evolueze.

Secretarul debutant trebuie de asemenea să înţeleagă faptul că eficacitatea sa depinde de evoluţia evenimentelor şi a contextului social.

Să încerce să gândească situaţiile în perspectivă, în manieră probabilistă şi cu termene optime de dezvoltare ce înseamnă viziunea 06 și 07 competenţelor pe care le deţine şi de dobândire a unor competenţe noi. Nu se vor parcurge programe de formare cu orice preţ, pe orice temă, fără rentabilitate pentru unitatea ce înseamnă viziunea 06 și 07 unde îşi desfăşoară activitatea.

Un alt aspect important este astfel, îmbinarea armonioasă a programelor, a modulelor pentru care optează. Nu se vor prelua cunoştinţe şi deprinderi la întâmplare fără nici o utilitate.

LINKURI UTILE

Un calcul prealabil şi o confruntare cu propriile nevoi de dezvoltare poate conduce la alegerea celor mai bune variante de îmbinare a acestora. Descrierea competenţelor în standard are un caracter general, flexibil, asigurând transferabilitate în situaţii variate. Cei care vor face analiza de nevoi, vor îndruma şi orienta formarea continuă a secretarilor, vor ţine seama de bilanţul de competenţe personal. Un bilanţ de dezvoltare personală se poate realiza din iniţiativă proprie dacă există jaloanele unui standard naţional.

Bilanţul de competenţe poate fi unul evolutiv care permite unei persoane să conştientizeze achiziţiile din perspectiva schimbărilor survenite în activitatea sa profesională, legate de instituţie şi cerinţele ei în comparaţie cu formarea iniţială şi cu cerinţele contemporane.

Viziunea Wasserman asistenți vizuali

Bilanţul de competenţe măsoară cunoştinţele, acţiunile, comportamentul şi capacităţile, ajută la poziţionarea secretarului într-o perspectivă evolutivă. Standardul profesional de formare continuă corespunzător funcţiei de secretar debutant pentru învăţământul preuniversitar a fost gândit într-o viziune flexibilă, dinamică şi perfectibilă, pentru a răspunde cerinţelor şcolii româneşti actuale, dar şi de viitor.

El constituie un punct de plecare în formularea obiectivelor şi în legarea traseelor de dezvoltare personală, dar şi ca un ghid practic, util furnizorilor în elaborarea programelor de formare continuă pentru secretarii debutanţi din învăţământul preuniversitar.

ce înseamnă viziunea 06 și 07 reteta populara pentru tratarea miopiei