Viziune plus 9 ce înseamnă


patologia viziunii ce este

Au apărut atât noi utilizări, cât și noi actori și noi modele de afaceri. În mediul digital, utilizările transfrontaliere s-au intensificat de asemenea, iar pentru consumatori s-au materializat noi oportunități de accesare a conținutului protejat prin drepturi de autor.

EUR-Lex - PC - RO

Deși obiectivele și principiile stabilite în cadrul juridic al UE privind drepturile de autor continuă să fie valabile, este necesar ca ele să fie adaptate la aceste noi realități. Intervenția la nivelul UE este necesară și pentru a se evita fragmentarea pe piața internă.

În comunicarea menționată s-a subliniat că este important să se îmbunătățească accesul transfrontalier la serviciile de conținut protejat prin drepturi de autor, să se faciliteze noile utilizări în domeniul cercetării și al educației și să se definească mai clar rolul serviciilor online în ceea ce privește distribuirea operelor și a altor obiecte protejate.

În comunicare au fost puse în evidență o serie de acțiuni specifice și o viziune pe termen lung pentru modernizarea normelor UE privind drepturile de autor. Prezenta propunere este una dintre măsurile menite să rezolve problemele specifice identificate în respectiva comunicare.

Am viziune minus 9 ce să fac

Excepțiile de la drepturile de autor și drepturile conexe și limitările acestor drepturi sunt armonizate la nivelul UE. Unele dintre aceste excepții sunt necesare pentru îndeplinirea unor obiective de politică publică, cum ar fi cercetarea sau educația.

tratamentul vederii de unul singur crește luminozitatea vederii

Cum însă de curând au apărut noi tipuri viziune plus 9 ce înseamnă utilizări, nu este clar dacă aceste excepții continuă să fie adaptate pentru obținerea unui echilibru corect între drepturile și interesele autorilor și ale altor titulari de drepturi, pe de o parte, și ale utilizatorilor, pe de altă parte.

În plus, aceste excepții continuă să aibă o aplicabilitate națională, iar în cazul utilizărilor transfrontaliere nu se garantează securitatea juridică. În contextul dat, Comisia a identificat trei domenii de intervenție: utilizările digitale și transfrontaliere în domeniul educației, extragerea textului și a datelor în domeniul cercetării științifice și conservarea patrimoniului cultural.

Obiectivul este acela de a se garanta legalitatea anumitor tipuri de viziune plus 9 ce înseamnă în aceste domenii, inclusiv la nivel transfrontalier. În urma modernizării cadrului de excepții și limitări, cercetătorii vor beneficia de un spațiu juridic mai clar pentru utilizarea unor instrumente inovatoare de extragere a textului și a datelor în scopuri de cercetare, cadrele didactice și elevii vor putea să profite pe deplin de tehnologiile digitale la toate nivelurile de învățământ, iar instituțiile de patrimoniu cultural biblioteci sau muzee publice, arhive sau instituții de patrimoniu cinematografic sau sonor vor fi sprijinite în eforturile lor de conservare a patrimoniului cultural, în beneficiul final al cetățenilor UE.

52011PC0315

Deși tehnologiile digitale ar trebui să faciliteze accesul transfrontalier la opere și alte obiecte protejate, continuă să existe obstacole, mai ales pentru utilizările și operele în cazul cărora procesul de obținere a drepturilor este complex. Acesta este cazul instituțiilor de patrimoniu cultural care doresc să ofere acces online, inclusiv la nivel transfrontalier, la operele care se află în afara circuitului comercial și care figurează în cataloagele lor.

Respectivele obstacole blochează uneori accesul cetățenilor europeni la patrimoniul cultural. În propunere se caută o soluție la aceste probleme, prin introducerea unui mecanism specific de facilitare a încheierii de licențe pentru difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial de către instituțiile de patrimoniu cultural.

În ceea ce privește operele audiovizuale, în ciuda importanței crescânde a platformelor de video la cerere, operele audiovizuale din UE constituie numai o treime din operele puse la dispoziția consumatorilor pe respectivele platforme. Încă o dată, această lipsă de disponibilitate decurge parțial din complexitatea procesului viziune plus 9 ce înseamnă obținere a drepturilor.

sfaturi pentru imbunatatirea vederii

Prezenta propunere conține măsuri menite să faciliteze procesul de acordare a licențelor și de obținere a drepturilor. Astfel se va facilita, în cele din urmă, accesul transfrontalier al consumatorilor la conținut protejat prin drepturi de autor. Odată cu evoluția tehnologiilor digitale au apărut noi modele de afaceri, iar internetul și-a consolidat rolul de principală piață pentru viziune plus 9 ce înseamnă și accesarea conținutului protejat prin drepturi de autor. În noul cadru, titularii de drepturi întâlnesc dificultăți atunci când încearcă să acorde licențe pentru drepturile lor și să fie remunerați pentru distribuirea online a operelor lor.

Account Options

Acest lucru ar putea pune în pericol dezvoltarea creativității europene și producția europeană de conținut creativ. Este necesar, așadar, să se garanteze că autorii și titularii de drepturi primesc o parte echitabilă din valoarea generată de utilizarea operelor și a altor obiecte protejate. În acest context, în prezenta propunere se prevăd măsuri menite să îmbunătățească poziția titularilor de drepturi de a negocia și de a fi remunerați pentru exploatarea conținutului lor de către servicii online care oferă acces la conținut încărcat de utilizatori.

Împărțirea echitabilă a valorii generate este necesară, de asemenea, pentru asigurarea viabilității sectorului publicațiilor de presă. Editorii de viziune plus 9 ce înseamnă se confruntă în prezent cu dificultăți atunci când vor să acorde licențe pentru publicațiile lor online și să obțină o parte echitabilă din valoarea generată de respectivele publicații, ceea ce ar putea afecta, în cele din urmă, accesul cetățenilor la informații.

În viziune plus 9 ce înseamnă propunere se prevede un nou drept pentru editorii de viziune plus 9 ce înseamnă, menit să faciliteze acordarea de licențe online pentru publicațiile acestora, recuperarea investițiilor acestora și asigurarea respectării drepturilor acestora.

viziune plus 9 ce înseamnă ce este reumatismul vizual

În propunere se abordează și aspectul insecurității juridice care există în ceea ce privește posibilitatea ca toți editorii să primească o parte din compensația pentru utilizări ale operelor care fac obiectul unei excepții. În sfârșit, autorii și artiștii interpreți sau executanți au adesea o poziție de negociere slabă în relațiile lor contractuale, atunci când acordă licențe. În plus, transparența existentă în legătură cu veniturile generate de utilizarea operelor sau a interpretărilor și execuțiilor lor continuă deseori să fie limitată, ceea ce afectează, în cele din viziune plus 9 ce înseamnă, remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau viziune plus 9 ce înseamnă.

Prezenta propunere cuprinde măsuri menite să sporească transparența și să asigure într-o mai mare măsură echilibrul în relațiile contractuale dintre autorii și artiștii interpreți sau executanți și persoanele cărora aceștia le transferă drepturile lor.

În ansamblu, se preconizează că măsurile propuse în titlul IV din propunere, menite să ducă la realizarea unei piețe performante a drepturilor de autor, vor avea pe termen mediu un impact pozitiv asupra producției și disponibilității de conținut și asupra pluralismului mijloacelor de informare în masă, în beneficiul final al consumatorilor.

test de viziune cum se află miopie 12 dioptrii

Un prim pas în această direcție a fost făcut în decembrie , când Comisia a adoptat Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne 3.

Prezenta propunere este coerentă cu actualul cadru juridic al UE privind viziune plus 9 ce înseamnă de autor. Atât directivele menționate, cât și prezenta propunere contribuie la funcționarea pieței interne, asigură un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi și facilitează procesul de obținere a drepturilor.

  • Restaurarea vederii este reală
  • Refacerea glaucomului de orbire a vederii

În plus, prezenta propunere contribuie la promovarea intereselor consumatorilor, în conformitate cu politicile UE din domeniul protecției consumatorilor și cu articolul  din TFUE, permițând accesarea și utilizarea pe scară mai largă a conținutului protejat prin drepturi de autor. Acest articol conferă UE competența de a adopta măsuri care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne.

În plus, având în vedere natura transfrontalieră a problemelor identificate, nu ar fi suficient să se intervină numai la nivel național. Pentru garantarea deplinei securități juridice în ceea ce privește utilizările transfrontaliere în domeniul cercetării, al educației și al patrimoniul cultural, este necesar, prin urmare, să se intervină la nivelul UE. Pentru facilitarea difuzării și a accesării operelor aflate în afara circuitului comercial s-au elaborat deja câteva inițiative naționale.

Viziune 0,7 0,9 ce înseamnă

Respectivele inițiative există însă numai în câteva state membre și sunt aplicabile numai pe teritoriul național. Este necesar, prin urmare, să se intervină la nivelul UE pentru a se asigura că toate statele membre dispun de mecanisme de acordare a licențelor pentru accesarea și difuzarea operelor aflate în afara viziune plus 9 ce înseamnă comercial și pentru a se asigura că aceste mecanisme au un efect transfrontalier.

În ceea ce privește exploatarea online a operelor audiovizuale, pentru promovarea disponibilității operelor europene pe platformele de video la cerere din toată UE este necesar să se faciliteze negocierea contractelor de licență în toate statele membre. Distribuirea online a conținutului protejat prin drepturi de autor este, prin natura sa, transfrontalieră.

Am viziune minus 9 ce să fac

O piață performantă pentru distribuirea operelor și a altor obiecte protejate și viabilitatea sectorului editorial în fața provocărilor din mediul digital pot fi asigurate numai dacă mecanismele fac obiectul unor decizii adoptate la nivel european.

În sfârșit, autorii și artiștii interpreți sau executanți ar trebui să beneficieze, în toate statele membre, de nivelul înalt de protecție stabilit prin legislația UE. În acest scop și în acela de a se preveni discrepanțele dintre statele membre, este necesar ca la nivelul UE să se stabilească o abordare comună a cerințelor de transparență și a mecanismelor care permit ajustarea contractelor, în anumite cazuri, și soluționarea litigiilor. Aceste excepții vizează principalele obiective de politică publică și utilizările cu o dimensiune transfrontalieră.

Excepțiile conțin, de asemenea, condiții prin care se asigură conservarea bunei funcționări a piețelor, se protejează interesele titularilor de drepturi și se încurajează creația și investițiile. În cazurile relevante s-a păstrat o marjă de decizie națională, asigurându-se în același timp îndeplinirea obiectivelor directivei. Propunerea conține cerința ca statele membre să instituie mecanisme menite să faciliteze procesul de obținere a drepturilor de autor și a drepturilor conexe în cazul operelor aflate în afara circuitului comercial și al exploatării online a operelor audiovizuale.

viziune plus 9 ce înseamnă fulger de acuitate vizuală

Deși obiectivul propunerii este de a asigura accesarea și difuzarea de conținut pe scară mai largă, aceasta protejează totodată și drepturile autorilor și ale altor titulari de drepturi. În acest scop se prevăd mai multe garanții de exemplu, posibilități de neparticipare, păstrarea posibilităților de acordare a licențelor, participarea voluntară la forumul de negociere.