Tratament viziune juna,


Dialogul facilitează consultările şi consolidează cooperarea dintre părţi în cadrul forurilor internaţionale şi, de asemenea, promovează şi susţine un sistem de multilateralitate eficientă.

tratament viziune juna tratamentul vederii homeopatice

Obiectivele dialogului includ, de asemenea, prevenirea situaţiilor în care una dintre părţi ar putea considera necesară recurgerea la procedurile de consultare prevăzute la articolele 96 şi  Prin dialog, părţile contribuie la pace, securitate şi stabilitate şi promovează un mediu politic stabil şi democratic.

Dialogul cuprinde strategii de cooperare, inclusiv agenda privind eficacitatea ajutorului, precum şi politici globale şi sectoriale, inclusiv mediul înconjurător, schimbările climatice, egalitatea între femei şi bărbaţi, migraţia şi chestiunile legate de patrimoniul cultural.

De asemenea, abordează politicile globale şi sectoriale ale ambelor părţi care ar putea afecta realizarea obiectivelor de cooperare pentru dezvoltare.

Andrea Bocskor PPE.

Dialogul cuprinde, de asemenea, o evaluare regulată a progreselor înregistrate în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice, a statului de drept şi a bunei guvernări. Dialogul în acest context implică pe deplin organizaţiile regionale ACP relevante şi Uniunea Africană, după caz.

Linguee Apps

Dialogul este formal sau informal, în funcţie de necesităţi, şi se desfăşoară în cadrul sau în afara cadrului instituţional, implicând grupul ACP, Adunarea Parlamentară Mixtă, în forma şi la nivelul corespunzător, inclusiv la nivel tratament viziune juna, regional, continental sau la nivelul întregului grup ACP. Părţile convin că numai cazurile grave de corupţie, inclusiv luarea sau darea de mită care duce la astfel de cazuri de corupţie, astfel cum se menţionează la articolul 97, constituie o încălcare a respectivului element.

Părţile aplică o politică activă, globală şi integrată de consolidare a păcii, de prevenire şi soluţionare a conflictelor şi de securitate umană şi abordează situaţiile de fragilitate în cadrul parteneriatului.

Această politică se bazează pe principiul însuşirii şi se concentrează, în special, pe consolidarea capacităţilor naţionale, regionale şi continentale şi pe prevenirea timpurie a conflictelor violente prin ontogenia viziunii directă a cauzelor lor profunde, inclusiv a sărăciei, şi prin combinarea, în mod adecvat, a tuturor instrumentelor disponibile.

Părţile recunosc că trebuie soluţionate ameninţările noi sau tot mai mari la adresa securităţii, cum ar fi criminalitatea organizată, pirateria şi traficul, în special de persoane, droguri şi arme. De asemenea, trebuie să se ţină seama de impactul provocărilor globale, cum ar fi şocurile tratament viziune juna financiare internaţionale, schimbările climatice şi pandemiile.

Părţile subliniază rolul important al organizaţiilor regionale în consolidarea păcii şi prevenirea şi soluţionarea conflictelor şi în abordarea ameninţărilor noi sau tot mai mari la adresa securităţii din Africa, o responsabilitate principală a Uniunii Africane.

Activităţile de contracarare a ameninţărilor noi sau tot mai mari la adresa securităţii sprijină, printre altele, aplicarea legii, inclusiv cooperarea la controalele de frontieră, sporirea gradului de securitate al lanţului internaţional de aprovizionare şi îmbunătăţirea măsurilor de protecţie pentru transportul aerian, maritim şi rutier.

Activităţile din domeniul consolidării păcii, al prevenirii şi soluţionării conflictelor includ, în special, asigurarea unui echilibru între oportunităţile politice, economice, sociale şi culturale oferite tuturor segmentelor societăţii, consolidarea legitimităţii democratice şi a eficienţei guvernării, stabilirea de mecanisme eficiente pentru concilierea paşnică a intereselor diferitelor grupuri, implicarea activă a femeilor, soluţionarea divergenţelor dintre diferite segmente ale societăţii, precum şi susţinerea unei societăţi civile active şi organizate.

În acest sens, se acordă o atenţie specială dezvoltării sistemelor de alertă timpurie şi a mecanismelor de consolidare a păcii care ar contribui la prevenirea conflictelor.

Sunt întreprinse acţiuni adecvate de limitare la un nivel responsabil a tratament viziune juna militare şi a comerţului cu arme, inclusiv prin sprijinul acordat promovării şi aplicării de norme şi coduri de conduită agreate, precum şi de combatere a activităţilor care alimentează conflictele.

care are vedere periferică cum se previne miopia

Tratament viziune juna convin să coordoneze, să respecte şi să îşi îndeplinească pe deplin obligaţiile ce le revin în temeiul tuturor convenţiilor şi instrumentelor internaţionale relevante şi, în acest sens, se angajează să coopereze la nivel naţional, regional şi continental. Părţile stabilesc cel mai bun mod de a consolida capacităţile statelor pentru îndeplinirea funcţiilor de bază şi stimularea voinţei politice de reformă, respectând în acelaşi timp principiul însuşirii.

În situaţiile de fragilitate, dialogul politic este deosebit de important şi este dezvoltat şi consolidat într-o şi mai mare măsură. O atenţie specială se acordă efortului de a garanta că resursele financiare ale cooperării sunt folosite în conformitate cu principiile şi obiectivele parteneriatului şi prevenind deturnarea fondurilor în scopuri beligerante.

contrastul luminozității vederii restaurare a vederii perforante ochelari-simulatoare

Părţile asigură crearea legăturilor necesare între măsurile de urgenţă, reabilitarea şi cooperarea în vederea dezvoltării. Părţile urmăresc să ia măsuri pentru ratificarea şi punerea în aplicare a Statutului de la Roma şi a instrumentelor conexe. Uniunea recunoaşte că politicile Uniunii — altele decât politica de dezvoltare — pot sprijini priorităţile de dezvoltare ale statelor ACP în acord cu obiectivele prezentului acord.

Prin adoptarea acesteia, PE consideră să dispoziţiile tratament viziune juna ar trebui să fie transpuse în strategii de dezvoltare specifice şi măsuri concrete care să vizeze depăşirea handicapurilor şi exploatarea potenţialului acestor regiuni; consideră că regiunile montane, insulele şi regiunile slab populate constituie grupuri omogene de regiuni şi că acestea împărtăşesc trăsături comune care le diferenţiază de alte regiuni; consideră că acestea merită programe de dezvoltare regională specifice; subliniază, în acest context, situaţia specială a insulelor state membre de la periferia Uniunii. Prijatím tohto uznesenia Parlament vyslovil názor, že ustanovenia článku  sa majú preniesť do osobitných rozvojových stratégií a konkrétnych opatrení zameraných na prekonávanie znevýhodnení a využívanie potenciálu týchto regiónov, považuje horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti za homogénne skupiny oblastí, ktoré majú niektoré dôležité spoločné vlastnosti, ktoré ich odlišujú od ostatných regiónov, domnieva sa, že tieto regióny si zaslúžia osobitné programy regionálneho rozvoja, a v tejto súvislosti zdôrazňuje osobitnú situáciu ostrovných členských štátov, ktoré sa nachádzajú na okraji Únie.

Pe această bază, Uniunea va mări coerenţa acestor politici în vederea realizării obiectivelor prezentului acord. Tratament viziune juna a aduce atingere articolului 96, în cazul în care Comunitatea intenţionează, în cadrul tratament viziune juna sale, să ia o măsură care ar putea afecta, în contextul obiectivelor prezentului acord, interesele ţărilor ACP, aceasta informează în timp tratament viziune juna grupul ACP în legătură cu intenţiile sale.

În acest sens, Comisia informează cu regularitate Secretariatul grupului ACP cu privire la propunerile planificate şi comunică simultan propunerea sa pentru asemenea măsuri.

După caz, tratament viziune juna avea loc, de asemenea, o solicitare de informaţii la iniţiativa ţărilor ACP. La cererea lor, consultările au loc în cel mai scurt termen, astfel încât să se poată ţine seama înaintea deciziei finale de ce alimente îmbunătățesc vederea acestora privind impactul măsurilor respective. După aceste consultări, ţările ACP şi grupul ACP pot, în afară de aceasta, să îşi comunice în cel mai scurt termen preocupările în scris către Comunitate şi să prezinte sugestii de modificare, indicând modul în care se poate răspunde preocupărilor lor.

În cazul în care Comunitatea nu dă curs observaţiilor ţărilor ACP, le informează cât mai curând posibil, indicând motivele sale. De asemenea, grupul ACP primeşte, în măsura posibilului în tratament viziune juna, informaţii adecvate privind intrarea în vigoare a respectivelor decizii.

tratament viziune juna

Aceste reuniuni asigură consultări la nivel înalt privind chestiuni de interes deosebit pentru părţi, completând activitatea desfăşurată în cadrul Comitetului ministerial comercial mixt, prevăzut la articolul 38, şi în cadrul Comitetului ACP-CE de cooperare pentru finanţarea dezvoltării, prevăzut la articolul 83, care se integrează în reuniunile regulate anuale ale Consiliului de miniştri.

Consiliul raportează anual Adunării Parlamentare Mixte cu privire la tratament viziune juna în aplicare a prezentului acord.

tratament viziune juna comentarii miopie

Acesta examinează şi ia în considerare rezoluţiile şi recomandările adoptate de Adunarea Parlamentară Mixtă. În vederea consolidării integrării regionale şi a încurajării cooperării dintre parlamentele naţionale, reuniunile membrilor Parlamentului European şi ai parlamentelor ţărilor ACP se organizează la nivel regional.

Asemenea reuniuni la nivel regional se organizează în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 14 alineatul  2 din prezentul acord. Cooperarea se referă, de asemenea, la obiectivele internaţionale ale cooperării pentru dezvoltare şi acordă o atenţie specială utilizării de indicatori calitativi şi cantitativi ai progreselor realizate.

dacă Domnul a luat vederea care a îmbunătățit vederea cu metoda bates

Părţile depun eforturi concertate pentru accelerarea progreselor în direcţia atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.