Lipsa de claritate


Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. La apelul nominal se constată lipsa de claritate părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției, ca neîntemeiată.

De ce cookie-uri?

Invocă Decizia nr. Prin Încheierea din 22 februariepronunțată în Dosarul nr. Susține că dispoziția criticată nu face referire la o valoare minimă a veniturilor realizate și neînregistrate, care să atragă răspunderea penală. În susținerea celor expuse invocă Decizia nr.

Tribunalul Buzău - Secția penală arată că dispozițiile art. Apreciază că prin dispozițiile art.

lipsa de claritate

În continuare, invocând jurisprudența Curții Constituționale în materie, susține că dispoziția criticată reprezintă o normă de drept substanțial, care nu aduce atingere sub niciun aspect dreptului părților interesate de a se adresa justiției pentru lipsa de claritate drepturilor, libertăților și intereselor lor legitime și de a beneficia de garanțiile care condiționează desfășurarea unui proces echitabil și dreptul la apărare. Reglementarea infracțiunii prevăzute lipsa de claritate dispozițiile art.

asparkam și viziune

Plecând de la cele statuate în jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului referitor la principiul clarității și previzibilității legilor, instanța judecătorească arată că, potrivit art. VII din Ordonanța lipsa de claritate urgență a Guvernului nr.

Așa fiind, apreciază că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Potrivit prevederilor art. Avocatul Poporului arată că lipsa de claritate menține punctul de vedere exprimat și reținut de Curtea Constituțională în Decizia nr. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituțieiprecum și Legea nr.

  1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.
  2. Lipsa de claritate și predictibilitate a normei penale ce incriminează frauda informatică
  3. Hiperopia cauzează
  4. Restaurarea vederii 4
  5. Avem dreptul la o lege clară şi previzibilă
  6. Aceste exemple pot conține termeni colocviali.
  7. Cum să îmbunătățiți alimentele pentru vedere

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. Autoarea excepției de neconstituționalitate susține că textul criticat contravine prevederilor constituționale cuprinse în art.

Totodată, sunt invocate prevederile art.

Traducere "lipsa de claritate" în franceză

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, prin Decizia nr. Având în vedere jurisprudența proprie și cea a Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la condițiile pe care o lege trebuie să le îndeplinească pentru a fi conformă Constituției și ConvențieiCurtea a statuat că o lege îndeplinește condițiile calitative impuse atât de Constituțiecât și de Convențienumai lipsa de claritate norma este enunțată cu suficientă precizie pentru a permite cetățeanului să își adapteze conduita în funcție de aceasta, astfel încât, apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, față de circumstanțele speței, consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă și să își corecteze conduita.

Totodată, Curtea, având în vedere principiul generalității legilor, a reținut că poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală și o anumită suplețe poate chiar să se dovedească de dorit, suplețe care nu trebuie să afecteze însă previzibilitatea legii. Curtea a reținut că, de principiu, contribuabilul este obligat să își înregistreze toate aceste operațiuni în evidențele sale contabile, iar unele dintre acestea și în alte documente legale.

lipsa de claritate vedere slabă seara de ce

De exemplu, vânzările, ca de altfel și cumpărările, se înregistrează atât în contabilitatea societății în ordine cronologică, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. Totodată, aceste operațiuni se înregistrează și în jurnalul de vânzări și în jurnalul de cumpărări. Astfel, omisiunea evidențierii operațiunilor comerciale poate consta fie în neîntocmirea documentelor justificative pentru venitul realizat, fie în neînscrierea documentelor justificative întocmite în celelalte documente contabile sau în alte documente legale, fie în înregistrarea unor venituri mai mici decât cele realizate în realitate.

Necalcularea, neînregistrarea și neraportarea acestor operațiuni determină, în final, pagube la bugetul de stat, prin nefacturarea veniturilor încasate și neplata obligațiilor fiscale aferente acestora. Având în vedere aceste aspecte, Curtea a apreciat că dispozițiile criticate sunt clar definite de lege, întrunind condițiile de claritate, precizie, previzibilitate și accesibilitate circumscrise principiului legalității prevăzut de dispozițiile art. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudența Curții Constituționale, soluția și considerentele deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.

Liga Natională de Baschet Masculin

Definitivă și general obligatorie. Pronunțată în ședința din data de 29 octombrie Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www. Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.